welkom bij uw "ontwerp in..."

plan - smaak - resultaat

PRIVACY

"Ontwerp in", gevestigd aan Nieuw-Loosdrechtsedijk 16 - 1231 KX Loosdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • CONTACTGEGEVENS:
 • Ontwerp in
 • Nieuw-Loosdrechtsedijk 16
 • 1231 KX Loosdrecht
 • T: 035-208 26 34
 • M: 06-152 46 460
 • E: info@ontwerpin.nl
 • W: www.ontwerpin.nl
 •     Functionaris: Renate Vermeijs / Gerard Versteeg zijn Functionaris Gegevensbescherming van "Ontwerp in", te bereiken via bovenstaande contactgegevens

 • Persoonsgegevens die wij verwerken:
 • "Ontwerp in" verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Overige persoonsgegevens, die u zelf actief verstrekt (bijvoorbeeld benodigd voor vergunnings- of subsidie-aanvraag)

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
 • "Ontwerp in" verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Overige persoonsgegevens, die u zelf actief verstrekt (bijvoorbeeld benodigd voor vergunnings- of subsidie-aanvraag)

 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
 • "Ontwerp in" verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • U te kunnen contacteren om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U onze diensten te kunnen leveren
 • U te kunnen factureren voor geleverde diensten
 • "Ontwerp in" verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodige hebben voor onze belastingaangifte
 • Geautomatiseerde besluitvorming:
 • "Ontwerp in" neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluitn over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen

 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
 • "Ontwerp in" bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld
 • Wij hanteren een bewaartermijn van 5 kalenderjaren

 • Delen van persoonsgegevens met derden:
 • "Ontwerp in" deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting
 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van onze gegevens
 • "Ontwerp in" blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen
 • Daarnaast verstrekt "Ontwerp in" uw persoonsgegevens niet aan derden, indien u nadrukkelijk heeft aangegeven dit niet toe te staan
 • Op de website van "Ontwerp in" worden projecten genoemd, met vermelding van adres, zonder vermelding van overige persoonlijke gegevens

 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
 • "Ontwerp in" gebruikt geen cookies of verglijkbare technieken
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
 • Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door "Ontwerp in" en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander door u te noemen organisatie toe te sturen
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@ontwerpin.nl
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage tot u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen
 • Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart, dit ter bescherming van uw privacy
 • We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek
 • "Ontwerp in" wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkhed heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
 • "Ontwerp in" neemt d ebescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaming en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruk, neem dan contact met ons op via info@ontwerpin.nl